آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب احساس می کنید فردی نیازمندید ، نشانة آن است که دست به معامله ای احمقانه خواهید زد . و از حال دوستانی که دور از شما زندگی می کنند خبرهایی ناراحت کننده به دست شما خواهد رسید .

اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانة آن است که به علت عدم توفیق در پیش بردن کارها تحت تأثیر افکار دیگران قرار خواهید گرفت .

دیدن افراد نیازمند در خواب بیانگر شکست در انجام کارها می‌باشد . اگر در خواب مشاهده کنید که فرد نیازمندی هستید ، بیانگر وقوع حوادث ناگوار است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید