منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن نیمرو در خواب خوب است و اگر ببینید غذایی از نیمرو می خورید به پول می رسید . هر تخم مرغ که نیمرو شده باشد فرصتی است نیکو که در اختیار شما قرار می گیرد . اگر نیمرو چرب باشد کامروا و شادکام می شوید . اگر ببینید که خودتان نیمرو درست می کنید کاری پر سود انجام می دهید و اگر نیمرو به کسی بدهید سودی به او می رسانید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید