لوک اویتنهاو می گوید :

نیمکت : قولهای دروغین

نیمکت چوبی : ماجراهای عشقی

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید روی نیمکتی نشسته اید ، نشانة آن است که بدهکاران در پرداخت بدهی خود به شما مرددند .

اگر خواب ببینید دیگران بر نیمکت نشسته اند ، نشانةآن است که با دوستی که در اثر عدم تفاهم با او قهر کرده اید ، آشتی خواهید کرد .

واکسن

اگر خواب ببینید کسی به شما

واکسن

تزریق می کند ، نشانة آن است که فریفتة زیبایی زنی خواهید شد که به احساسات عاشقانة شما پاسخ منفی خواهد داد . اگر خواب ببینید به دیگران

واکسن

تزریق می کنید ، نشانة آن است که تلاش شما برای به ثمر رساندن کاری به شکست می انجامد . اگر دختری خواب ببیند کسی به پای او

واکسن

تزریق می کند ، نشانة آن است که در اثر خیانت به کسی ، روسیاه خواهد شد .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید