حضرت دانیال گوید :

اگر بیند نی بسیاری داشت ، دلیل که اندک چیزی به وی رسد .

آنلی بیتون می‌گوید :

شنیدن آوای نی در خواب ، نشانة آن است که در موقعیتی قرار می گیرید که ناچار می شوید از حیثیت خود و یکی از نزدیکانتان دفاع کنید .

اگر خواب ببینید نی می نوازید ، نشانة آن است که هر چه پشت سرشما بگویند نمی توانند به شهرت شما آسیب وارد کنند .

اگر دختری خواب ببیند نی می نوازد ، نشانة آن است که با سربازی ازدواج خواهد کرد .

نواختن نی در خواب ، بیانگر موفقیت در انجام کارها می‌باشد . شنیدن آوای نی ، در خواب بیانگر آن است که با مشکلاتی روبه‌رو خواهید شد .

لیلا برایت می‌گوید :

شنیدن آوای نی چوپان در خواب ، نشانه‌ی آن است که خطری شما را تهدید می‌کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید