محمدبن سیرین گوید :

دیدن هاون و دسته آن به خواب ، دلیل بر دو شریک باشند که از یکدیگر بگریزند . اگر از ایشان یکی را به خواب بیند فایده نباشد . اگر بیند در هاون چیزی می کوفت ازخوردنی ، دلیل منفعت است . اگر آن چیز از داروهای گرم بود ، دلیل مال است . اگر آن چه کوفت شیرین بود ، دلیل منفعت است . اگر تلخ بود دلیل مضرت است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که از جوهرها بعضی در هاون کوفت ، دلیل خیر است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

امروز هاون مرسوم و متداول نیست ، فقط در برخی لابراتورهای شیمیایی نوعی هاون چینی یافت می شود که در آن داروهای بسیار قلیل و حساس را می کوبند ولی در گذشته ، هاون چنان لازمه زندگی بود که حتی هاون های سنگی را روی خانه خرید و فروش می کردند و کسی که خانه را می فروخت ، هاون سنگی آن را نمی برد و برای صاحب بعدی باقی می گذاشت . معبران ، هاون و دسته آن را دو چیز لازم و ملزم تشخیص داده اند . مثل دو دست که با هم کار می کنند . دو دیده که با هم می بینند و دو پا که متفقا سنگینی بدن را تحمل می کنند . ابن سیرین ، هاون و دسته اش را دو شریک دانسته که لازم و ملزوم و متفق یکدیگرند که اگر یکی نباشد دیگری بی مصرف باقی می ماند . اگر در خواب ببینید هاونی بدون دسته دارید اشاره به همین معنی است که چیزی در زندگی شما هست که مکمل خود را از دست داده یا ابین چیز ناقص بعدا یافت می شود . اگر در خواب دیدید که در هاون چیزی می کوبید ، در صورتی که آن چیز خوب و مفید و شیرین باشد خوب است و نعمت و خوبی تلقی می گردد ولی اگر مکروه و بد بود ، غم و رنج و گرفتاری است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید