محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی دید که چیزی به کسی هدیه داد یا فرستاد بر قدر آن خیر و منفعت و نعمت یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

هدیه فرزند بود .

جابرمغربی گوید :

اندیشه و فکر بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر هدیه گوشت لطیف بود خیر ونیکی است .

لوک اویتنهاو می گوید :

هدیه : از شما چیزی دزدیده خواهد شد

هدیه گرفتن : بهبودی در روابطتتان

تام چت ویندو می گوید :

هدیه دریافت داشتن در خواب نشان فرزند است

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دریافت هدایای مربوط به جشن تولد در خواب ، نشانة استعدادهای هنری است .

2ـ دادن هدیه تولد در خواب به دیگران ، نشانة برخورداری از احترامات ناچیز است .

هانس کورت می‌گوید :

اگر در خواب مشاهده کنید که هدیه‌ی تولد دریافت می‌کنید ، بیانگر آن است که روزهای خوشی در انتظار شما است .

لیلا برایت می‌گوید :

هدیه دادن در خواب ، بیانگر موفقیت در انجام کارها می‌باشد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید