مولف گوید :

اگر با هفت تیر مورد هدف قرار گرفتید یک خبری در پیش رو دارید

اگر پس از هدف گرفته شدن کشته شدید دلیل بر طولانی بودن عمر

اگر باهفت تیر شلیک می کنید وگلوله های آن قدرت کافی ندارند نشان آمدن فرزند دختر می باشد

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن هفت تیر در خواب ، علامت پریشانی و بدبختی است .

اگر خواب ببینید هفت تیری دارید ، نشانة آن است که شخصیتی پست و مکار در وجود خود پرورش می دهید .

شنیدن صدای شلیک هفت تیر در خواب ، علامت آن است که از نقشه هایی که برای نابودی منافعتان کشیده اند باخبر می شوید .

اگر خواب ببینید با هفت تیری شلیک می کنید ، نشانة آن است که به فرد بیگناهی بدگمان می شوید و می خواهید گناه فرضی او را تلافی کنید .

اگر در خواب مشاهده کنید که صاحب یک هفت تیر هستید ، به این معنا است که باید مراقب اعمال خود باشید .

اگر در خواب صدای شلیک هفت تیری را بشنوید ، به آن معنا است که از خبرهای بدی اطلاع پیدا می‌کنید .

لیلا برایت می‌گوید :

شلیک کردن با هفت تیر در خواب ، بیانگر آن است که دشمنان قصد نابودی شما را دارند . دیدن هفت تیر در خواب ، بیانگر درگیری و نزاع است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 18
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید