منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن هلو در خواب ، به خصوص اگر صورتی و رسیده باشد بسیار خوب و خوش یمن است . بقیه تعبیر ، مانند تعبیر آلو است .

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن هلو یا خوردن هلو در خواب ، علامت تغییر مأیوسانه حرفه و بیماری اطفال است و نیز ناتوانی در فراهم آوردن دیدارهای مورد تمایل و لذتبخش .

دیدن هلو بر درختان پر شاخ و برگ ، نشانة آن است که بعد از به خطر انداختن سلامت و ثروت به مقام مورد نظر خود دست می یابید .

دیدن برگة هلو در خواب ، علامت آن است که افراد خطاکار پولی از شما خواهند ربود .

اگر دختری خواب ببیند از درختان پربار هلو ، هلوهایی رسیده می چیند ، نشانة آن است که در مسافرتی همسر متمول و ثروتمند خواهد یافت . اما اگر در خواب هلوهای کال و نارس بچیند ، نشانة آن است که از طرف اقوام مورد بی لطفی قرار خواهد گرفت .

مشاهده‌ی هلو در خواب ، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است .

خوردن هلو در خواب ، بیانگر آن است که دلبسته‌ی جنس مخالف خواهید شد .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب مشاهده کنید که از درختی هلو می‌چینید ، به این معنا است که اوقات شیرینی را خواهید گذراند . دیدن هلوی فاسد در خواب ، نشانه‌ی مشکلات و گرفتاری‌ها است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید