لوک اویتنهاو می گوید :

همسر ( زن ) : شادمانی

با کودکی در آغوشش : مشکلات

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر مردی همسر خود را به خواب ببیند ، علامت آن است که امور خانه اش نابسامان خواهد شد .

اگر مردی خواب ببیند همسرش با او رفتاری بسیار مهربانانه دارد ، علامت آن است که در تجارت سود فراوانی به دست می آورد .

اگر زنی خواب ببیند همسرش او را شلاق می زند ، علامت آن است که وظایف خود را به خوبی نمی تواند به ثمر برساند و از سوی دیگران سرزنش خواهد شد .

اگر خواب ببینید که همسری مهربان و خوش اخلاق دارید ، نشانه‌ی آن است که در انجام کارهای خود موفق خواهید بود .

اگر در خواب همسر خود را اخمو و بد اخلاق ببینید ، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید