منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن هندوانه در خواب بسیار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسیده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت کنید .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن هندوانه بیماری بود

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن هندوانه در خواب ، نشانة بیمار شدن و دست زدن به اقدامات ناموفق است .

خوردن هندوانه در خواب ، دلالت بر کاری شتابزده دارد که موجب نگرانی شما خواهد شد .

دیدن هندوانه های در حال رشد ، علامت آن است که گرفتاری فعلی نتیجة مساعدی به دنبال خواهد داشت .

اگر در خواب هندوانه ببینید ، به این معنا است که سلامتی شما در خطر است .

اگر در خواب مشاهده کنید که هندوانه خورده‌اید ، به این معنا است که مرتکب اشتباهی خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید