لوک اویتنهاو می گوید :

هنرپیشه

دیدن : کسی در جستجوی شماست

هنرپیشه

بودن : تغییرات و یا موفقیت زود گذرصحبت کردن با یک

هنرپیشه

: اعلان خطر ، اخطار در مورد شخصی که قصد گمراه کردن شما را دارد و یا میخواهد از شما سوء استفاده کند

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن هنرپیشة زن در خواب ، نشانة آن است که زندگی خوش و پایداری خواهید داشت .

دیدن هنر پیشة مضطرب و پریشان در خواب ، حاکی از آن دارد که شما به رضایت خاطر از نفوذ و ثروت خود برای نجات دوستی تنگدست ، استفاده خواهید کرد .

اگر خواب ببینید هنر پیشه شده اید ، نشانة آن است که برای امرار معاش سخت کار خواهید کرد ، اما این تلاش با رضایت و لذت توأم خواهد بود .

اگر خواب ببینید عاشق هنر پیشه شده اید ، در آینده تمایلات شما به سمت لذتجویی گرایش خواهد یافت و این گرایش با احساسات درونی شما ضدیت پیدا خواهد کرد .

دیدن هنرپیشة مرده در خواب ، به این معناست که مصیبتی برایتان اتفاق خواهد افتاد و خوشبختی شما را از میان خواهد برد .

اگر در خواب

هنرپیشه

ای سرگردان و آس و پاس ببینید ، نشانة آن است که تلاشهای شما دستخوش تحول می گردد و امید شما برای رسیدن به موفقیت به یأس مبدل خواهد شد . این گونه خواب به افرادی که از آسایش و راحتی زندگی خانوادگی برخوردارند ، هشدار می دهد که این محیط ممکن است دگرگون شود و عهد و پیمانهای دوستانه یکسر مبدل به بی وفایی گردد . اگر زن جوانی خواب ببیند با

هنرپیشه

ای نامزد کرده است یا می خواهد با او ازدواج کند ، نشانة آن است که لذتها و هوسها او را افسون خواهد کرد و پس از آن به ندامت و پشیمانی خواهد رسید .

اگر مردی خواب ببیند با هنرپیشة زنی مشغول کامجویی است ، دلالت بر آن دارد که در زندگی با همسر خود اختلاف پیدا خواهد کرد ، و به جای اینکه در کنار همسرش لذت ببرد احساس بدبختی خواهد کرد .

اگر در خواب مشاهده کنید که عاشق

هنرپیشه

‌ای شده‌اید ، به این معنا است که در تفریحات و لذت‌های خود افراط می‌کنید . اگر خواب ببینید که

هنرپیشه

‌ای مرده است ، به این معنا است که اتفاق ناگواری در انتظار شما است . اگر خواب ببینید که با

هنرپیشه

‌ای ازدواج کرده‌اید ، علامت آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‌شود . دیدن

هنرپیشه

‌ی آماتور در خواب ، علامت موفقیت در انجام کارها می‌باشد .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن

هنرپیشه

در خواب ، نشانه‌ی آرزوهای دست نایافتنی است . اگر خواب ببینید که

هنرپیشه

هستید ، نشانه‌ی آن است که باید در کارهایتان دقت بیشتری داشته باشید .
آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید