مولف گوید :

دیدن سواربودن در هواپیما بخواب ناراحتی و غم مخصوصا هواپیما دچار مشکل فنی گردد

اگر هواپیما به مقصد برسد از غم رهائی یابد

اگر در هواپیما نشسته بود و از جان و موقعیتش هراسی نداشت به عزت و بزرگی دست یابد

لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که با هواپیمایی در حال پرواز هستید ، بیانگر آن است که در کارهای خود موفق خواهید بود .

اگر خواب ببینید که هواپیمایی آتش گرفته و یا در حال سقوط است ، نشانه‌ی آن است که دچار ضرر و زیان خواهید شد .

دیدن هواپیمای شکاری در خواب ، نشانه‌ی مشکلات و گرفتاری است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید