محمدبن سیرین گوید :

دیدن هویج درخواب ، دلیل غم است . اگر دید هویج داشت و بخورد ، دلیل که غمی به وی رسد .

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن هویج درخواب چون شیرین است ، دلیل منفعت است به زحمت . اگر شیرین نبود ، دلیل غم است و بهتر آن بود که به گوشت پخته باشند .

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن هویج در خواب ، نشانة سلامت و سعادت است .

اگر دختری خواب ببیند در حال خوردن هویج است ، نشانة آن است که در سن پایین ازدواج می کند و صاحب چند فرزند شیطان و پر جنب و جوش می شود .

دیدن و خوردن هویج در خواب ، بیانگر سعادت و خوشبختی است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید