خالد اصفهانی :

اگر در خواب هیزم تر و خشک دید ، دلیل جنگ است . اگر بیند که هیزم را از صحرا جمع نمود بدکار و غماز شود . و هر صفت که بیند ، بر آن قیاس کند . ) و الله اعلم بالصواب ( .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن هیزم در خواب جنگ و فتنه و غصه و غم است . هیزم یا هیمه را معبران نشان جنگ افروزی دانسته اند و شاید ریشه آن همان شعر سعدی باشد که سخن چین بدبخت هیزم کش است- میان دو کس جنگ چون آتش است . به هر حال ، هیزم را فتنه و جنگ دانسته اند و چنانچه خود شما به جمع کردن هیزم ها مشغول باشید ، شما جنگ افروزی و فتنه می کنید .

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن هیزمهای روشن در خواب ، نشانة تغییرات خوشحال کننده است .

اگر خواب ببینید هیزم خرید و فروش می کنید ، دلالت بر آن دارد که سعادت و شادمانی به حد اعلا است .

دیدن خاکستر هیزم در خواب ، نشانة سختی و نومیدی است .

اگر در خواب هیزم‌های روشن ببینید ، علامت اوقات خوش است .

خرید و فروش هیزم در خواب ، علامت خوشبختی و سعادت است .

اگر در خواب خاکسترهای هیزم را ببینید ، بیانگر آن است که دچار مشکل و ناامیدی می‌شوید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید