محمدبن سیرین گوید :

دیدن واشه درخواب چون مطیع بود ، دلیل که خداوندش منزلت یابد . اگر به خواب بیند واشه داشت و مطیع او بود ، دلیل که از بزرگی جاه یابد اگر بیند واشه بپرید و رشته در دست او بماند ، دلیل که بزرگی او زایل شود .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند واشه او بمرد و بیننده پادشاه است ، دلیل که ملکش از دست برود . اگر امیری بیند ، دلیل است منزلت او کم شود . اگر توانگر بیند ، دلیل که درویش شود اگر درویش بیند فرزندش بمیرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید