آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب واعظی را ببینید ، بیانگر آن است که باید در اعمالتان دقت زیادی داشته باشید . اگر خواب ببینید که با یک واعظ دعوا می‌گیرید ، بیانگر آن است که دچار شکست و ناامیدی می‌شوید .

لیلا برایت می‌گوید :

شنیدن صدای واعظ در خواب ، بیانگر درگیری و نزاع است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید