لوک اویتنهاو می گوید :

والدین : ناراحتی های زودگذر

مرگ یکی از والدین : ارثی بزرگ

دیدن آنها : شما تحت حمایت خوبی هستید

دیدن والدین مرده : خوشحالی

با آنها صحبت کردن : شانس در امور اداری

از دست دادن آنها : ناراحتیهایتان تسکین خواهد یافت

دیدن بیماری آنها : تصادف

ناپدری و نامادری : شما بسوی نیکبختی گام میگذارید اما راهتان برای رسیدن به آن راه درستی نیست

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب والدین خود را شاد و خوشحال مشاهده کنید ، به این معنا است که روزهای خوشی در انتظار شما است . اگر در خواب مشاهده کنید که والدینتان بیمار و غمگین هستند ، بیانگر آن است که در کارهایتان شکست خواهید خورد .

اگر والدین خود را در خواب شادمان ببینید ، علامت آن است که با معاشرینی دلخواه رفت و آمد خواهید داشت .

اگر بعد از مرگ والدین ، آنها را در خواب ببینید ، نشانة آن است که باید در امور کاری خود بیشتر وقت به خرج بدهید .

اگر خواب ببینید ، پدر و مادر شما به خانه تان آمده اند ، علامت آن است که در زندگی شما تغییر و تحولاتی مساعد روی خواهد داد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد و در زندگی سعادتمند خواهد شد .

اگر والدین خود را رنگ پریده و سیاهپوش به خواب ببینید ، علامت آن است که با نومیدیهای بزرگی در زندگی روبرو خواهید شد .

اگر والدین خود را سالم و خشنود به خواب ببینید ، نشانة آن است که در شرایط مطلوبی زندگی خواهید کرد ، و در زندگی پیشرفت خواهید کرد .

اگر والدین خود را بیمار و غمگین به خواب ببینید ، نشانة آن است که به هیچ یک از موهبتهای زندگی دست نخواهید یافت .

اچ میلر می‌گوید :

اگر خواب ببینید که با والدین خود دعوا می‌گیرید ، نشانه‌ی آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‌شود . اگر در خواب از والدین خود چیزی هدیه بگیرید ، نشانه‌ی آن است که ثروتی به شما می‌رسد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید