حضرت دانیال گوید :

اگر بیند والی از تخت بیفتاد یا تختش بشکست یا شمشیر وی بستدند یا چهارپای او به سر درآمد و او بینداخت این جمله ، دلیل بر عدالت او است .

محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی در خواب بیند که دستار سرش با دستار قربوسی والی پیوست ، دلیل که بزرگی بر وی پایدار بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید