منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

وانت ، زندگی شخصی و خصوصی شماست . اگر در خواب دیدید وانت می رانید و آسوده هستید و مشکلی برای شما وجود ندارد خوب است چون زندگی خصوصی آرامی را اداره خواهید کرد . اگر بار داشته باشید و این بار سنگین یا سبک باشد تجسم از وظایفی است که در زندگی شخصی را عهده گرفته اید یا خواهید گرفت که هم ممکن است سنگین باشد و هم سبک و قابل تحمل . اگر هنگام راندن وانت ، چراغ ها روشن و افق روشن بود ، آینده شما روشن است و اگر جز این بود ، آینده خوب نیست . اگر شما در وانت بودید و دیگری رانندگی می کرد ، به وضعی می سید که کسی دیگر باید به شما کمک کند و در زندگی خصوصی شما دخالت نماید .

محمدبن سیرین گوید :

اگر به خواب بیند بر گردون نشسته بود و گردون می رفت دلیل بر شرف و بزرگی است . اگر دید پادشاه گردونی به وی داد ، دلیل که از پادشاه بزرگی یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن گردونه بر هشت وجه است .

اول : عزو جاه ( عزت و آبرو ) .

دوم : ولایت وفرمانروایی .

سوم : مرتبه ومنزلت .

چهارم : بزرگی .

پنجم : هیبت .

ششم : خرمی ( شادمانی و سرور ) .

هفتم : رفعت .

هشتم : آسانی کارها .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید