آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید وبا شهری را به نابودی می کشد ، نشانة آن است که بیماریی کشنده شیوع می یابد و نومیدی و بدبختی به دنبال می آورد .

اگر خواب ببینید به بیماریی وبا مبتلا شده اید ، نشانة آن است که بزودی بیمار خواهید شد .

مبتلا شدن به بیماری وبا در خواب ، نشانه‌ی بیماری و ناامیدی است .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که اعضای خانواده‌تان به بیماری وبا مبتلا شده‌اند ، نشانه‌ی آن است که درگیر مشکلات فراوانی خواهید شد . اگر در خواب مشاهده کنید که وبا شهری را به نابودی کشیده ، نشانه‌ی آن است که اتفاق ناگواری در پیش رو دارید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید