آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید به علتی دچار وحشت شده اید ، نشانةآن است که دچار زیان و نومیدی خواهید شد .

اگر خواب ببینید دیگران وحشت زده و مضطرب به نظر می رسند ، نشانةآن است که اندوه دوستان شدیدا بر شما تأثیر می گذارد .

اگر خواب ببینید که دچار وحشت شده‌اید ، به این معنا است که ناامید و پریشان خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید