اگر کسی وحوش صید کرد یا کسی از وحوش چیزی به وی داد ، دلیل منفعت است و دیدن گوشت و پوست ایشان به خواب همین ، دلیل بود . اگر بیند که همه وحوش مطیع او شدند ، دلیل که گروهی دراسلام ایشان خلل افتد و مطیع او شوند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید