آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید با شادمانی از مردم خدا حافظی می کنید ، نشانةآن است که در جشنهای دسته جمعی شرکت خواهید کرد . و از دیدار افراد لذت خواهید برد . اما اگر خواب ببینید از مردم با اندوه جدا می شوید ، دلالت بر آن دارد که زیان خواهید کرد یا به خاطر از دست دادن کسی ، داغدار خواهید شد .

اگر خواب ببینید کشور خود را بدرود می گویید ، تغبیری این چنین دارد که اقبال به شما پشت کرده است و در حالی که از محبت معشوق بی نصیب مانده اید ، سفر خواهید کرد .

اگر هنگام وداع در خواب ببینید برای اطرافیان و بچه های خود بوسه می فرستید ، نشانة آن است که به زودی به مسافرتی می روید که در آن سفر هیچ حادثة ناخوشایندی روی نخواهد داد .

اگر در خواب مشاهده کنید که با ناراحتی از اطرافیان خود جدا می‌شوید ، به این معنا است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‌شود . اگر در خواب با شادی و خوشحالی خداحافظی می‌کنید ، به این معنا است که اوقات خوشی خواهید داشت .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید