آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول نوشتن وصیت هستید ، به این معنا است که دست به کارهای مهمی می‌زنید . اگر در خواب مشاهده کنید وصیت‌نامه‌ای را گم کنید . به این معنا است که قصد دارید تا به شخصی صدمه وارد کنید .

اگر خواب ببینید هنگام مرگ شما فرا رسیده است و وصیت خود را می نویسید ، علامت آن است که در امور تجاری معاملاتی مهم انجام خواهید داد .

اگر خواب ببینید در وصیتی ، حرفهایی بر علیه شما مکتوب شده است ، علامت آن است که با دیگران مشاجرات و اختلافاتی پیدا خواهید کرد .

اگر خواب ببینید نمی توانید از حقوق خود که در وصیتی قید شده است دفاع کنید ، نشانة آن است که در معرض سخنانی افترا آمیز قرار خواهید گرفت .

اگر خواب ببینید وصیتنامه ای را گم می کنید ، علامت آن است که در فریب و خیانتی شریک می شوید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید