محمد بن سیرین گوید :

اگر به خواب دید که کسی را پابندانی کرد ، دلیل که در کار آن کس مقیم و پایدار است و از او جدا نگردد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

پابندانی کردن درخواب بر سه وجه است .

اول : مقیم شدن آن کس که پابندانی او کرد .

دوم : عنایت کردن با وی .

سوم : خیر منفعت بدو رسد .

اگر بیند از پابندان کسی بیرون آمد ، تاویلش به خلاف این است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید