لیلا برایت می‌گوید :

دیدن پادگان در خواب ، نشانه‌ی آن است که محل زندگیان را تغییر خواهید داد . اگر در خواب خود را در حیاط پادگان دیدید ، نشانه‌ی آن است در یکی از کارهایتان دچار شک می‌شوید . اگر خواب ببینید که پادگان را ترک می‌کنید ، بیانگر داشتن اوقات خوش است . پادو

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن پادو در خواب بیانگر آشنایی با افراد غیرقابل اعتماد است . اگر زنی در خواب ببیند که در جایی مشغول پادویی است ، بیانگر دخالت در یک کار احمقانه است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید