منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

پارو مانند بیل خادم است و کسی است که به شما کمک می کند و در انجام کارها به یاری شما بر می خیزد . اگر در خواب دیدید که برف پارو می کنید به کمک کسی غم و اندوه را از خود می رانید . چنانچه دیدید که با پارو جو و گندم روی هم انبار می کنید و می ریزید آن طور که در انبار روستاها پارو می زنند نعمت زیادی به وسیله کسی نصیب شما می شود . پارو اگر از چوب بود نیکو است و اگر از آهن بود خواب شما از یک دوست و همراه قدرتمند با شما سخن می گوید . پاروی شکسته بیماری است و این که به وقت سختی هیچکس به کمک بیننده خواب نمی آید . اگر بیننده خواب ببیند که در تابستان پارویی به دست دارد و برف جمع می کند و در جایی روی هم می ریزد پولی به رایگان نصیب او می شود . روی هم رفته پارو دوست و همراه و کمک است و نیکو است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید پارو به دست دارید ، علامت آن است که برای آسایش دیگران از لذتهای زندگی چشم می پوشید .

2ـ اگر خواب ببینید پاروی خود را گم کرده اید ، نشانة آن است که برای عملی کردن طرحهایی بیهوده تلاش می کنید .

3ـ دیدن پاروی شکسته در خواب ، نشانة چشم پوشی از تفریح مورد علاقة خویش است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید