منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

پارچه فریب و نیرنگ است و دروغ و ریا مخصوصا اگر آن را در دکان فروشنده و پارچه فروشی ببینید . پارچه اگر پرده باشد یا در خواب ببینید که متعلق به خود شماست و پرده است و یا می خواهید از آن پرده بدوزید غم و اندوه است بخصوص اگر کهنه و فرسوده باشد . اگر در خواب مشاهده کنید که از دکانی پارچه می خرید و فروشنده برای شما پارچه ذرع می کندخواب شما می گوید که فریب می خورید و کسی درصدد اغوای شما بر می آید . اگر پارچه زرد باشد بیماری است و اگر سرخ باشد هیجان است و چنانچه سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید . چادر در خواب حرمت و آبرو و حیثیت است چه متعلق به خودتان باشد و چه دیگری . اگر دیدید که پارچه ذرع می کنید که به دیگری بدهید در اندوه خود دیگری را شریک می کنید و چنانچه دیگری به شما پارچه ای هدیه داد در غم او شریک می شوید .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن پارچه در خواب ، نشانه‌ی موفقیت در انجام کارها است . اگر در خواب ببینید که پارچه‌ی کتانی می‌خرید ، یعنی به زودی ازدواج می‌کنید . اگر در خواب ببینید که پارچه‌ی کتان می‌فروشید ، بیانگر داشتن روزهای شاد است .

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن هر گونه پارچه در خواب ، نشانة آن است که دوستان ریاکار با رفتار خود شما را اندوهگین خواهند ساخت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید