لیلا برایت می‌گوید :

دیدن پارک در خواب بیانگر آشنایی با افراد جدید است . اگر خواب ببینید که در پارکی قدم می‌زنید ، بیانگر حضور در یک جشن است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید در پارک زیبایی قدم می زنید ، علامت آن است که با تفریحات لذتبخش ، شادی در زندگی شما راه خواهد یافت .

2ـ اگر خواب ببینید با همسر خود در پارک قدم می زنید ، نشانة آن است که زندگی آسوده و شادی بخش خواهید داشت .

3ـ دیدن پارکهای متروک و ویران در خواب ، نشانة زندگی سخت و مشقت بار است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 4
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید