محمد بن سیرین گوید :

پاس داشتن در خواب بر دو وجه است : اگر بیند پاس اهل به صلاح می داشت ، دلیل است بر منفعت دو جهانی . اگر بیند که در سرای پادشاه پاسبانی می کرد ، دلیل که از پادشاه خیر و منفعت یابد . اگر بازرگان این خواب را بیند ، در تجارت سود بسیار کند . اگر بیند که پاس اهل صلاح و ورع می داشت ، دلیل که از ایشان خیر و منفعت دینی بیند . و پاسبان درخواب دیدن ، خداوند قدر و منزلت و ولایت بود و تیمار کارها دارد و مردم دراهتمام او باشند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید