محمدبن سیرین گوید :

پای تابه در خواب ، چون نهاده بود ، مال است و چون بر پای پیچیده بیند ، سفر است . اگر بیند پای تابه در پای پیچیده است ، چنانکه مسافران آهنگ بیابان کرده اند و با وی هیچ رفیق و توشه نبود ، دلیل که زود از دنیا رحلت کند . اگر بیند که پای تابه خویش بفروخت یا به کسی بخشید ، دلیل که مال او ضایع شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

پای تابه درخواب بر سه وجه است .

اول : مال و نعمت و کالا است .

دوم : سفر .

سوم : مرگ است . کسی را که بر پای پیچیده و تنها عزم بیابان کرده .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید