هانس کورت می‌گوید :

مشاهده‌ی پدر روحانی در خواب ، بیانگر تغییر و تحولات نامطلوب در زندگی است . شنیدن صدای موعظه‌ی پدر روحانی در خواب ، نشان‌دهنده‌ی آن است که فردی قصد فریب شما را دارد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب پدر روحانی را ببینید ، نشانة آن است که به سفرهایی نامساعد خواهید رفت و در زندگی شما دگرگونیهای ناراحت کننده ای روی خواهد داد .

2ـ اگر در خواب صدای موعظة پدر روحانی را بشنوید ، نشانة آن است که فرد مکاری شما را از راه راست منحرف می کند .

3ـ اگر خواب ببینید خودتان کشیش هستید ، نشانة آن است که حقوق دیگران را به نفع خودتان پامال می کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید