لوک اویتنهاو می گوید :

پدر : نیکبختی

در حال مرگ : شرمساری

پدر شدن : تحولات

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن پدر در خواب برای دختران ، به این معنا است که باید در کارهایشان دقت بیشتری انجام دهند و برای پسران ، بیانگر آن است که دچار اختلاف و درگیری خواهند شد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب پدر خود را ببینید ، علامت آن است که با مشکلی در زندگی مواجه می شوید . مشکل شما حل نمی شود مگر با فرد عاقلی مشورت کنید .

2ـ اگر خواب پدر خود را ببینید که پیش تر مرده است ، علامت آن است که کارهای شما به سختی پیش خواهد رفت .

3ـ اگر دختری خواب پدر خود را ببیند که پیش تر مرده است ، نشانة آن است که نامزدش او را فریب می دهد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید