منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروائی است . پرتقال میوه ای است خوش عطر و خوش بو که به چشم نیز خوش می آید در این صورت نمی تواند در خواب بد باشد . معبران کهن در مورد پرتقال چیزی ننوشته اند اما به یقین کام است و فرزند خوب است ، اگر مقدار زیادی پرتقال داشته باشید مالی است که نصیب شما می شود و اگر تعدادی پرتقال داشته باشید فرزندان شما هستند . پرتقال لک دار و لهیده خوب نیست چه از بیماری و گرفتاری یکی از فرزندان شما صحبت می کند و اگر فرزند ندارید بی تردید یکی از عزیزان شما نزدیک است بیمار می شود یا مختصر گرفتاری پیدا می کند . دیدن پرتقال کال و سبز خوب نیست و بهتر است که پرتقال خیلی زرد و رسیده در خواب ببینید . اگر در خواب دیدید که پرتقال می خرید موردی برای انتخاب پیش می آید که شما ناگزیر می شوید چیزهائی یا کسانی را بر دیگران امتیاز بدهید و این کار را خیلی آسان انجام می دهید . اگر در خواب دیدید که پرتقال می فروشید یک معامله پولی می کنید . اگر درخت پرتقال در خانه داشتید خوب است چون خانواده را گرد خود جمع می کنید بخصوص اگر آن درخت پر بار باشد . اگر پاکت پرتقال شما پاره شد و پرتقال ها روی زمین پخش شدند حادثه ای موجب تفرقه می شود و کسانی از اطراف شما پراکنده می گردند و هر یک به طرفی می روند و اگر دیدید که پرتقال ها را از روی زمین جمع می کنید یا از درخت می کنید خوب است چون موجب اجتماع عزیزان خود می شوید و همه را در کانونی گرد می آورید به هر حال دیدن پرتقال در خواب شیرینی کام است مخصوصا اگر ترش نباشد که ترشی در خواب خوب نیست .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن پرتقال در خواب ، نشان‌دهنده‌ی آن است که روزهای خوشی پیش رو دارید . اگر در خواب ببینید که از درخت پرتقال می‌چینید ، به این معنا است که شادیتان به غم مبدل می‌شود .

آنلی بیتون می‌گوید :

خوردن پرتقال در خواب ، بیانگر به خطر افتادن سلامتی است . اگر دختری در خواب ببیند پرتقالی به دست دارد ، به این معنا است که همسری به دلخواه خود پیدا می‌کند . خریدن پرتقال در خواب ، بیانگر آن است که در عشقتان موفق نمی‌شوید . اگر در خواب خود را مشغول فروختن پرتقال ببینید ، بیانگر روابطی پاک و صمیمی با افراد است . اگر در خواب مشغول پوست گرفتن پرتقال باشید ، به معنی جدایی از نزدیکانتان است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید