آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن پرده ای پر نقش و نگار و گران قیمت در خواب ، نشانة آن است که زندگی پر تجمل و اشرافی مورد علاقة شما خواهد بود .

2ـ دیدن پردة پر نقش و نگار و پاره در خواب ، نشانة آن است که تمایلات خود را ارضاء خواهید نمود .

3ـ اگر دختری خواب ببیند که به پنجرة اتاقش پرده ای پر نقش و نگار آویخته است ، نشانة آن است که به زودی با فردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید