جابر مغربی گوید :

اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد ، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند . اگر بیند به حرام دوشیزگی دختری بستد ، دلیل که مالی حرام بدست آورد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 9
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید