محمد بن سیرین گوید :

هر که پرده در خواب دید بر در آویخته ، اگر تنگ است و اگر ستبر ، غم و اندوه است و ترس و بیم در کارها . اگر پرده بر در سرائی بزرگ بیند ، یا بر در مسجد یا در میان بازار غم و اندوه بود و ترس عظیم .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند پرده ضایع شد ، دلیل که خداوندش از غم و اندوه فرج یابد و از ترس و بیم ایمن شود و چون پرده بیند و معروف نبود ، غم و اندوه صعب تر است ، اگر معروف بود آسانتر است .

جابر مغربی گوید :

پرده نو پادشاه رانیکو است و رعیت را بد بود و پرده کهنه به همه حال نیکو نباشد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

معبران عموما پرده را خوب ندانسته اند ولی دیدن پرده در خواب به طور مطلق نمی تواند بد باشد زیرا پرده ستر است و چه بسا پوشاننده عیوب باشد . دیدن پرده کهنه در هر وضعی خوب نیست و غم و اندوه را خبر می دهد . پرده نو نیز غم و اندوه است با این تفاوت که بزرگ نیست و می توانید با آن مبارزه کنید و از دل برانید . اگر پرده را در اماکن عمومی مشاهده کنیم ، مثلا در خواب ببینیم که در خیابان پرده آوریخته اند خواب شما از یک ناراحتی عمومی خبر می دهد . حادثه ای که همه مردم را ناراحت و اندوهگین می کند . اگر بیننده خواب ببیند که پرده اش سوخت یا پاره شد گویای آنست که در روزهای آینده از غم و رنج رهایی می یابید . کنار زدن پرده هم رفع حلال است به اندازه همان مقدار پارچه که پرده را کنار می زنیم . پرده آوریختن و پرده نصب کردن فراهم آوردن موجبات کدورت و ملال است . اگر پرده را در خانه خودتان می آویزید برای خود دردسر درست می کنید و چنانچه پرده را در خانه دیگری نصب می نمایید برای دیگران ناراحتی به وجود می آورید .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن پرده دزدیدن زیادتی دولت باشد

آنلی بیتون می‌گوید :

1 . مشاهده‌ی پرده در خواب ، بیانگر آن است که با افراد خودخواهی ملاقات می‌کنید .

2 . اگر در خواب پرده‌های کثیف و پاره را دیدید ، بیانگر اختلاف و مشاجره است .

3 . مشاهده‌ی پرده‌های پر نقش و نگار در خواب ، به این معنا است که در زندگی به مادیات می‌پردازید .

4 . اگر دختری در خواب مشاهده کند که پرده‌ی اتاقش پر نقش و نگار و زیبا است ، به این معنا است که همسری ثروتمند پیدا خواهد کرد .

5 . دیدن پرده در خواب ، نشانة دیدار کنندگانی است که شما را ناراحت و نگران می کنند .

6 . دیدن پرده های کثیف در خواب ، دلالت بر دعواهایی ننگین و شرم آور دارد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید