آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب پرستاری را مشاهده کنید که از شما مراقبت می‌کند ، نشانه‌ی آن است که بیماری شما را تهدید می‌کند . اگر در خواب مشغول پرستاری از بیماران باشید به این معنا است که به مقامات بالای اجتماعی دست می‌یابید ، اگر زنی در خواب مشغول پرستاری از فرزند خود باشد ، به این معنا است که شغل مناسبی به دست خواهد آورد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر زنی خواب ببیند از نوزاد خود پرستاری می کند ، نشانة آن است که به کاری دلپذیر مشغول خواهد شد . 2ـ اگر دختری خواب ببیند از نوزادی پرستاری می کند ، علامت آن است که مقام ارزشمند و معتبری به دست خواهد آورد .

3ـ اگر مردی خواب ببیند همسرش از کودک خردسالش مراقبت می کند ، نشانة آن است که مسئولیتهای خود را به شکل هماهنگی پیش خواهد برد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید