محمد بن سیرین گوید :

پروانه درخواب ، مردی ضعیف و نادان است که خود را به نادانی در هلاک اندازد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند پروانه از پس پشت او بپرید و آن کس او را نگرفت ، دلیل که به کنیزکی دوشیزه دست دراز کند از او مضرت نرسد . اگر بیند پروانه را بکشت یا در دست او هلاک شد ، دلیل که فرزندش هلاک شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

پروانه هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس های زودگذر بخصوص هوس های جوانانه و کودکانه . پروانه در خواب های ما معرف سبکی و جلفی نیز هست . چنانچه در خواب خود فقط پروانه ای دیدید که به تماشای آن ایستاده بودید ضمیر نا خود آگاه شما از طلوع یک هوس در زندگیتان خبر می دهد و این که به پیروی از این هوس شان خویش را تخفیف می دهید . اگر به دنبال پروانه ای می دویدید و می خواستید او را بگیرید خواب شما می گوید که به دنبال هوس می روید که رسیدن یا نرسیدن به آن تغییری در زندگی شما پدید نمی آورد . چنانچه مردی سالمند و متکفل یک خانواده در خواب ببینید که به دنبال پروانه ای می رود یا پروانه ای را گرفته به نوشته ابن سیرین ضعف و نادانی خود را بروز می دهد که در شان و مرتبه او نیست . حال اگر در خواب دیدید که پروانه ای را به عمد کشتید خواب شما می گوید که باطنا نمی خواهید هوس باز و متلون شناخته شوید ولی در زندگی شما پیش می آید که باید با هوشیاری و دانائی با آن برخورد کنید . به طور کلی پروانه بیشتر هوس است و داشتن آن هوس بازی است و پروانه بزرگ و خوش رنگ که نقوش زیبا روی پر و بال خویش دارد یک زن خوب روی فتان است و نوشته اند که به دنبال چنین پروانه ای دویدن و رفتن استقبال از مهلکه است . اگر پروانه ای پرواز کنان آمد و بر دست و سر شما نشست جذبه ای و هوسی شما را اغوا می کند و فریب می دهد . گرفتن و حبس کردن پروانه در شیشه یا خشکاندن آن در آلبوم و کتاب تقوی و پاکی و پرهیزکاری است .

لوک اویتنهاو می گوید :

پروانه : بی وفایی ، خیانت

لیلا برایت می‌گوید :

مشاهده‌ی پروانه در خواب ، بیانگر آشنایی با افراد غیرقابل اعتماد است . اگر در خواب ببیند که پروانه‌ای گرفته‌اید ، به این معنا است که دچار خیانت می‌شوید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن پروانه میان گلها و بر فراز چمنهای سبز در خواب ، دلالت بر آن دارد که کامیاب و پیروز خواهید شد .

2ـ اگر پروانه ها را در حال پرواز ببینید ، نشانة آن است که از دوستانی که دور از شما زندگی می کنند توسط نامه یا افرادی که با آنان دیدار داشته اند ، باخبر خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید