علم به خواب دیدن ، دلیل بر مردی دانا بود یا امامی یا زاهدی یا توانگری یا سخی . اگر بیند که علم داشت ، دلیل که از این مردم که تقریر کردیم منفعت یابد . اگر بیند که علم بیفتاد و ضایع شد ، تاویلش به خلاف این است .

ابراهیم کرمانی گوید :

علم به خواب ، دلیل سفر است . اگر بیند پادشاه علمی به وی داد ، دلیل جاه و بزرگی بود . خاصه علم را سفید یا سبز بیند .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند علمی سفید و بزرگ داشت ، دلیل که با توانگری صحبت دارد و از وی منفعت یابد . اگر بیند علمی سیاه داشت ، دلیل که قاضی یا خطیب گردد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن علم به خواب بر چهار وجه است .

اول : ریاست و مهتری .

دوم : سفر .

سوم : جاه ومقام و بزرگی .

چهارم : نیکی احوال ( خوبی وضع و حال ) .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب پرچم کشور خودتان را ببینید ، بیانگر موفقیت در انجام کارها است . علامت دادن با پرچم در خواب ، به این معنا است که موضوعی آبروی شما را تهدید می‌کند .

لیلا برایت می‌گوید :

برافراشته کردن پرچم در خواب ، نشانه‌ی غم و اندوه است . اگر خواب ببینید پرچم را پایین می‌آورید ، نشانه آن است که پی به اشتباهات خود خواهید برد . دیدن پرچم سیاه در خواب ، نشانه‌ی توطئه‌ی دشمنان است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید