آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید در آبهایی روشن چند پری دریایی تن خود را می شویند ، نشانة آن است که غرایز شهوت آلود ، شما را به راهی تاریک خواهد کشاند .

2ـ اگر خواب ببینید پری دریایی از دریا بیرون آمده است ، علامت آن است که به نومیدی شدید دچار خواهید شد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند پریان دریایی در آبها تن خود را می شویند ، علامت آن است که دیگران به او محبت و لطف زیادی خواهند کرد .

4ـ اگر دختری خواب ببیند مبدل به پری دریایی شده است ، نشانة آن است که با جذابیت و زیبایی خود به دیگران فخر خواهد فروخت .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن پری دریایی زیبا در خواب ، بیانگر وقوع پیشامدهای غیرمترقبه است . اگر در خواب چند پری زشت را مشاهده کنید ، یعنی در انجام کارها دچار مشکل می‌شوید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید