آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن پری در خواب ، علامت سعادت و خوشبختی است . معمولا در یکی از صحنه های خواب چهره ای زیبا از کودک یا زنی مهربان خواهید دید .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب چند پری را دیدید که دور شما می‌گردند ، یعنی در انجام یکی از کارهایتان دچار شک و تردید شده‌اید . اگر خواب ببینید که چند پری از شما دوری می‌کنند ، به این معنی است که احتمالا موضوعی شما را ناراحت خواهد ساخت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید