درخواب دختر است و آن چه در پستان بیند ، از زیادت و نقصان و صلاح و فساد آن ، جمله بر دختران کند . اگر بیند از پستانش شیر روان شد ، دلیل که بر دخترش نعمت و روزی فراخ شود و مال حلال یابد . اگر بیند بدل شیر از پستانش خون روان شده بود ، دلی که مال حرام یابد . اگر بیند که پستان او بیش از اندازه فرود آویخته بود ، دلیل که دختری یابد . اگر مردی بیند در پستان او شیر جمع شده بود ، اگر زن ندارد ، زن خواهد و فرزندش آید . اگر زن دارد غنی شود . اگر این خواب را عجوزه بیند ، دلیل است بر درویشی وی . اگر زن جوان این خواب را بیند ، دلیل که عمرش دراز است . اگر دختری بیند ، دلیل که در خوردی بمیرد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر مردی بیند که پستان مردی می مکد ، دلیل که بیمار شود . اگر زنش آبستن بود ، پسر آورد . اگر زن بیند که از پستان میخورد ، دلیل که کار دنیا بر وی بسته شود .

جابر مغربی گوید :

پستان مرد در خواب ، زن او است و پستان زن ، دختر وی . اگر زنی بیند پستان او بریده است ، دلیل که دختری بمیرد . اگر مردی بیند که بریده است ، زنش بمیرد . اگر زنی بیند در زیر پستان ، پستانی دیگر برآمد ، دلیل که دختر آورد . اگر بیند هر دو پستان او بزرگ شده بود ، دلیل که احوال فرزندانش نیکو است ، یا دختر را به شوهر دهد . اگر بیند از هر دو پستان خود شیر می خورد ، دلیل است که او را غم و ملامت رسد . اگر بیند از پستان وی شیر به شکم او می شد ، دلیل او رازیانی رسد . اگر بیند که یک پستان بسوخت ، دلیل که دخترش را شغلی افتد از پادشاهی . اگر بیندبر مالش زیادت شود ، لیکن با مردمان ملامت است . اگر زنی بیند که او را پستان آویخته بودند ، دلیل که از حرام پسری آورد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است .

اول : فرزندان .

دوم : دختران .

سوم : خادمان .

چهارم : دوستان .

پنجم : برادران .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

معبران پستان را در خواب دختر تعبیر کرده اند و شیری که از پستان می تراود نوشته اند که نعمت است که باز به همان دختر باز می گرددو مربوط می شود . خون به جای شیر از پستان ، مالی است حرام و پولی است غیر مشروع که از طریق غیر مجاز تحصیل می گردد و برخی از معبران نوشته اند مال یا غنیمتی است که با رنج و ستیز به دست می آید اگر زنی در خواب ببیند به جای شیر از پستانش خون می تراود از طرف دخترش به او رنج و ملال می رسد . اگر مردی ببیند که پستانش شیر آورده چنان چه مجرد باشد عاشق می شود و ازدواج می کند و اگر متاهل باشد به نعمت و ثروت می رسد . برای زن و دختر جوان دیدن این خواب کاملاطبیعی است و نشانه سلامت و عمر طولانی است . برخی از معبران نوشته اند پستان مرد در خواب همسر او است و پستان زن دختر او و پستان دختر سلامت و عشق و احساس او . اگر زنی ببیند که پستان او را بریده اند جان و سلامت دخترش در خطر است و خواب از یک حادثه نامیمون خبر می دهد و اگر دختری ببیند که پستان او را بریده اند در عشق شکست می خورد و در مراحل احساسی که در پیش دارد کامیاب نمی شود .

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن پستان حیوانات شیرده در خواب ، بیانگر آن است که شما دچار ضرر و زیان مالی می‌شوید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید