منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

پست و پاکت در خواب تعبیر یکسان دارد و کلا خبر است و امید . انتظاراتی که در بیداری داریم در خواب به صورت پاکت یا باجه پست ویا پست خانه یا پست چی ظاهر می شوند . همه این ها گویای برخورد ماست در آینده با غیر منتظره ها و حوادثی که پیش می آیند در حالی که ما انتظارشان را نداریم یا منتظر و چشم به راه چیزی هستیم که رسیدن آن دیر پائیده . اگر پاکتی سر بسته و تمبر دار یامهر شده به دست شما دادند رازی می شنوید و خواب شما می گوید در روزهای آینده رازی پنهان نزد شما فاش می شود که کسی دیگر از آن خبر ندارد یا مصلحت نیست دیگران بدانند . اگر پاکتی داشتید که مهر و تمبر نداشت و سر آن باز بود خبری می شنوید که گفتن آن به دیگران بلامانع است . اگر در خواب دیدید که پاکت سربسته و مهر شده را گشودید از غصه و غمی فراغت می یابید .

محمد بن سیرین گوید :

اگر کسی که سواد ندارد پاکت و نامه ای را دریافت کند خبری است از زمان مرگ او ، اما این درست نیست چرا که در زمان ما نامه و پاکت را برای اشخاص باسواد نمی فرستند چه بسا برای بی سوادان هم پاکت هائی می رسد . پست چی مبشر خبر است . اگر از باجه پست بسته یا پاکتی دریافت داشتید سودی می برید و پولی به دست می آورید وا گر پاکتی به باجه پست دادید یا در صندوق افکندید به کسی اعتماد می کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید