لیلا برایت می‌گوید :

دیدن پسر خودتان در خواب ، نشانه‌ی آن است اوقاتی شاد پیش رو دارید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر پسر خود را به خواب ببینید ، علامت آن است که پسرتان با افتخارات عظیمی که به دست می آورد ، باعث افتخار شما خواهد شد .

2ـ اگر مادری خواب ببیند پسرش در چاه افتاده است ، نشانة آن است که از زیان و بیماری ، شدیدأ اندوهگین خواهد شد . اما اگر بتواند در خواب پسر خود را نجات بدهد ، نشانة آن است که خطر از کنار گوش او خواهد گذشت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید