محمد بن سیرین گوید :

پشه ، مردی ضعیف و خوار و ناکس است و کاری اندک و حقیر کند . اگر بیند با پشه جنگ می کرد ، دلیل که با مردی ضعیف خصومت کند . اگر بیند پشه به گلوی او فرو شد ، دلیل که با مردی حقیر به کاری حقیر مشغول شود و از او اندک چیزی بدو رسد . اگر بیند پشه بسیار بر تن او جمع شدند و او را می گزیدند ، دلیل که بر زبان مردم عوام افتد و از ایشان به وی مضرت رسد ، زیرا که پشه خون مردم را می مکد . اگر بیندپشه درگوش یا در بینی او فرو شد و از او رنج و گزند یافت ، دلیل که از مردم ضعیف بدو رنج رسد و گزند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که پشه بسیار به خانه او در آمدند ، دلیل که او را غم و اندوه رسد . اگر بیند که پشه گان غلبه کردند و درخانه او جمع شدند ، دلیل که بر دشمن ضعیف ظفر یابد . اگر بیند که پشه در بینی او شد و بیرون نیامد ، دلیل که در محنت و بلا گرفتار شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

پشه حشره ای است بی مقدار و ضعیف اما مزاحم وزیان آور که گاه موجب بروز بیماری می شود . پشه در خواب های ما سمبل انسان هایی قرار می گیرد که بر مبنای جهل و نادانی یااز طریق دوستی و یا از راه دشمنی زحمت و رنج فراهم می آورند و بسا موجب تباهی انسان می گردند . ما معمولا یک پشه در خواب نمی بینیم مگر در شرایط خاص . گاه می بینیم که اتاق محل زندگی ما پشه دارد یا پشه ها در فضای خانه ما وزوز می کنند . این نشان دهنده بیم و هراسی است که از بد دهنی و کج اندیشی مردم کوچه بازار داریم . پشه انبوه تجسمی است از قضاوت سطحی جاهلان و بی خردان که قدرت ندارند اما با سخن یاوه خویش موجبات گرفتاری ما را فراهم می آورند یا کدورت و ملال می دهند . اگر دیدیم پشه یا پشه ها ما را می گزند نشان آن است که کسی یا کسانی درباره ما بد می گویند یا بد قضاوت می کنند چه در گفتار خود صدیق باشند و چه بر خلاف واقع بد بگویند . اگر ببینیم پشه ای وارد بینی ما شده از مردی احمق و ضعیف زیان می بینیم و حرف شخصی غیر مسئول موجب دردسر ما می شود . اگر پشه به گوش ما وارد شد و در خواب حس کردیم که پشه ای دم گوش ما پرواز می کند یا وارد سوراخ گوش شده نشان آن است که کسی سعایت می کند و عمل او موجب ناراحتی می شود . اگر پشه ای را کشتید دشمنی ضعیف را از خود دور کرده اید .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن پشه در خواب ، بیانگر آن است موضوعی موجب ناراحتی شما می‌گردد . اگر خواب ببینید که پشه شما را گزیده ، یعنی دشمنی به شما آسیب می‌رساند .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن پشه در خواب ، نشانة آن است که بیهوده سعی می کنید و در مقابل حملات موذیانه دشمنان خود ایستادگی کنید .

2ـ اگر خواب ببینید پشه ها را می کشید ، نشانة آن است که خانواده ای تشکیل خواهید داد و به ثروت و سعادت دست خواهید یافت .

آیا این مطلب مفید بود؟ 113
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید