یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن پلنگ از پادشاه نیکوئی بیند وحرمت بزرگ بدست آورد

محمدبن سیرین گوید :

پلنگ در خواب ، دشمن قوی و توانا بود . اگر بیند که با پلنگ جنگ می کرد ، دلیل که با دشمن خود خصومت کند و خصم را ظفر و غلبه بود ، یعنی اگر پلنگ بر وی غالب شد ، دشمن بر وی غالب گردد . اگر او بر پلنگ غالب شد . او بر دشمن غالب گردد . اگر بیندگوشت پلنگ همی خورد ، دلیل که درجنگ و خصومت افتد ، لیکن مظفر گردد و شرف و بزرگی یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند بر پلنگ نشست ، دلیل است بر عز و جاه وی و دشمن راقهر کند . اگر بیند با پلنگ جنگ می کرد و هیچکدام بر یکدیگر ظفر نیافتند ، دلیل که از پادشاه ترسی عظیم بدو رسد ، یا بیماری صعب یابد و بعد از آن شفا یابد . اگر بیند شیر پلنگ همی خورد ، دلیل که از دشمن ترسی بدو رسد و سرانجام ایمن شود . اگر بیند پوست پلنگ یا استخوان یا موی او را فراگرفت ، یاکسی بدو داد ، دلیل که از مال دشمن به قدر آن ، چیزی بیابد . اگر بیند پلنگی را بکشت ، دلیل که از اسلام روی بگرداند و در او هیچ خیر نباشد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن پلنگ در خواب بر سه وجه است .

اول : دشمن قوی .

دوم : مال یافتن از دشمن ،

سوم : ترس از پادشاه .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

هر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما برای او احترام قائل باشیم یا از او بترسیم و یا به کرم و بخشش او چشم داشته باشیم در خوابهای ما به شکل شیر یا پلنگ ظاهر می شود . خیلی کسان ممکن است در این لیست قرار بگیرند از جمله پدر که به او احترام می گذاریم و تا کوچک هستیم از او می ترسیم و در نوجوانی او را از همه مردان عالم بزرگتر و مقتدرتر می انگاریم . وقتی پلنگ در خواب می بینیم خودمان بهتر می توانیم بفهمیم و مشخص کنیم که چه کسی در زندگی ما چنین هیمنه و قدرتی دارد که به شکل پلنگ در خواب ما ظاهر می شود اما به طور کلی پلنگ در خواب دشمنی است که گذشت و مردانگی هم دارد و چه بسا وقتی بر ما چیره شود بدون رساندن آزار بگذرد و پی کار خویش برود . اگر پلنگ در خواب دیدیم با دشمنی که به هر صورت از ما قوی تر است روبرو می شویم و خواب ما از یک برخورد نابرابر خصمانه خبر می دهد . اگر دیدیم که پلنگ را فراری دادیم و آن حیوان قدرتمند از ما گریخت بر چنین دشمنی پیروز می شویم اگر دیدیم که بر پشت پلنگ نشسته ایم باز نشان پیروزی و چیرگی ماست و اگر پلنگ سر به دنبال ما نهاده بود دشمن بر ما تسلط می یابد و خطری بزرگ تهدیدمان می کند . داشتن پوست پلنگ غنیمت است و خریدن پوست پلنگ تحصیل مالی است که به دست آوردن آن بیشتر از خود پول شما را خوشحال می کند .

لوک اویتنهاو می گوید :

پلنگ : ترس

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید پلنگی به شما حمله ور می شود ، نشانة آن است که در اثر اعتمادی نابجا آیندة خود را خراب خواهید کرد .

2ـ کشتن پلنگ در خواب ، نشانة توفیق در کارهاست .

3ـ دیدن پلنگی در قفس ، علامت آن است که دشمنان شما را محاصره می کنند اما نمی توانند زیانی به شما برسانند .

4ـ اگر خواب ببینید در جنگل ، پلنگها از شما می گریزند ، نشانة آن است که در امور عاطفی یا شغلی خود با دردسرهایی مواجه خواهید شد ، اما با تلاش و پشتکار بر مشکلات فایق خواهید شد .

5ـ دیدن پوست پلنگ در خواب ، نشانة آن است که فردی نادرست امتیاز و منافع شما را به چنگ می آورد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید