منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

پله در زندگی روزمره ما وسیله ای است که ما را از محلی پست به جائی مرتفع می رساند . از گودال بالا می آورد یا از کف حیاط خانه به بام منتقل می نماید . همه چیز هایی که می توانند وسیله ترقی ما قرار بگیرند و در جامعه موجب تشخص باشند در خواب به شکل پله ظاهر می شوند از آن از آن جمله هستند پول ، تحصیلات ، هنر ، هوش و فراست ذاتی ، نسبت و پیوند های خانوادگی و غیره . چنانچه در خواب پله یا پله کان ببینیم با توجه به وضع و موقعیتی که داریم خودمان می توانیم تشخیص دهیم که خواب ما از کدام وسیله صحبت می کند و نشانی می دهد . چنانچه در خواب ببینیم که بالای پلکان هستیم خواب ما می گوید که ترقی می کنیم و پیشرفت حاصل می نمائیم و اگر در خواب دیدیم که از پله فرود می آئیم تنزل و تخفیف مقام پیدا می کنیم . اگر پله در جائی تاریک بود مشکلات ما را نشان می دهد و اگر پله سست بود تردید و فقدان اراده و همت خود ما است . پله باریک و طولانی نشان دهنده صعوبت راهی است که در پیش دارید و این ناگزیر باید وقت زیادی صرف کنید و رنج بسیار بکشید تا به مقصود برسید . نرده های اطراف پله ها فرزندان و دوستان هستند و چنانچه از پله ای بالا می رفتید یا پایین می آمدید که این طرف آن طارمی داشت و طرف دیگر پرتگاه بود خواب شما می گوید که به یکی از این دو می توانید امیدوار و دل گرم باشید . اگر دوست دارید دوستتان به کمک شما می شتابند و چنانچه فرزندان بزرگ دارید آن ها پشت و حامی شما خواهند بود . برای زنان ، طارمی پله ها شوهر و فرزندان هستند . چنانچه در خواب دیدید که به سرعت و شتاب از پله ای بالا رفتید و آن جا چیزی را که می خواستید نیافتید خواب شما از بیهودگی تلاشی که می کنید حرف می زند و این که از زحمات خود سودی نمی برید و ناگزیر باید از نو کارها را شروع کنید . پله بی نهایت که تا اعماق آسمان وجود داشته باشد نیکو خوابی نیست . پلکان از سنگ و آهن باشد بهتر از پلکان آجری و خشتی و گلی است . پرت شدن از پلکان هم خوب نیست . اگر بالای پله بودید و به دعوت و اشاره کسی پائین آمدید فریب می خورید و زیان می بینید و اگر پائین بودید و به دعوت و اشاره کسی بالا رفتید فریب می خورید اما زیانی متوجه شما نمی شود .

لوک اویتنهاو می گوید :

پله های چوبی : پروژه های خود را کنار بگذارید

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید