آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ بالارفتن از پلکان در خواب ، نشانة سعادت و خوشبختی فراوان است .

2ـ افتادن از پله ها در خواب ، نشانة آن است که از روی حسادت از شما بیزار خواهد شد .

3ـ پایین آمدن از پلکان در خواب ، نشانة آن است که روابط عاشقانة شما به شکست خواهد انجامید .

4ـ دیدن پلکانی پهن و زیبا در خواب ، نشانة بدست آوردن شهرت و ثروت است .

5ـ اگر خواب ببینید دیگران از پلکان پایین می روند ، نشانة آن است که اوضاع نامساعد جای فراغت و آسایش را خواهد گرفت .

6ـ نشستن بر پله ها در خواب ، نشانة آن است که به تدریج بر ثروت شما افزوده خواهد شد .

اچ میلر می‌گوید :

اگر خواب ببینید که از پله برقی استفاده می‌کنید ، یعنی برای رسیدن به هدف خود باید سخت تلاش کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید