لوک اویتنهاو می گوید :

پلیس : غصه

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن پلیس در خواب ، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب خودتان باشید تا دچار اشتباه نشوید . اگر خواب ببینید که پلیسی به شما کمک می‌کند ، نشانه‌ی آن است که با آگاهی اتفاق بدی را از خودتان دور می‌کنید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب نشده اید دستگیر می کند ، علامت آن است که به شکل باور نکردنی از رقبای خود پیش می گیرید .

2ـ اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب شده اید دستگیر می کند ، علامت آن است که با حوادثی نامطلوب روبرو خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید پلیسی با دادن قول شرف در مقابل قاضی آزاد می شوید ، علامت آن است که در کارهای زندگیتان شاهد تغییرات و نواساناتی خواهید بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید